วันที่

                            รายการ

28 กันยายน 2561

ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

9 ตุลาคม 2562

ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

1 ตุลาคม 2563

ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

1 ตุลาคม 2563

ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565)

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

30 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

30 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]