แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารวิชาการ

นางศรัณยา เจริญจิตร์

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางวทันยา ทองรอด

นนางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์

นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด

นางมาลวิกา จินดาสิงห์

นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ

นางสาวสุชีรา เชาวสกู

นางสาวเสาวภา สังขชัย

นางสาวฐิติพร มะนะโส

นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง

นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์

นางพรพิมล คงสงค์

นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์

นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ

นางสาวกนกอร แววศรี

นางสาวสโรชา ผิวอ่อน

นางสาวประภัสสรา เงินลาด