แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารวิชาการ

นางศรัณยา เจริญจิตร์

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางวทันยา ทองรอด

นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์

นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด

นางสมใจ คำโท

นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ

นางสาวสุชีรา เชาวสกู

นางสาวเสาวภา สังขชัย

นางสาวฐิติพร มะนะโส

นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง

นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์

นางพรพิมล คงสงค์

นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์

นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ

นางสาวกนกวรรณ ศรีนะพรม

นางสาวกนกอร แววศรี

นางสาวสโรชา ผิวอ่อน

นางสาวประภัสสรา เงินลาด

นางสาววณิชา วงษ์น้อย

นางสาวกษิณา ล้ำเหลือ