แผนผังคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายคมศร วงษ์รักษา

ประธานกรรมการ

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

กรรมการและเลขานุการ

นายสุชาติ ปุยอรุณ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางศรัณยา เจริญจิตร์

ผู้แทนครู

พ.ต.อ.เจริญศักดิ์ รัตนชงค์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายคณิต ซิ้มเจริญ

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูวิกรมพิทยคุณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูปลัด ดร.ไพฑูรย์ เมธิโก

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายไพวรรณ รอดรักษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยศรี ลิ้มรักษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชลิต ทรงสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบูรณ์ แดงสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิโรจน์ สุรสาคร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ