แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารงบประมาณ

นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสมใจ คำโท

นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา

นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์

นางสาววรรดี บัวทอง

นางพรพิมล คงสงค์

นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์

นางสาวเสาวภา สังขชัย

นางสาวฐิติพร มะนะโส

นายถนัด ราชเสนา

นางสาวลัคนรา โตทรัพย์

นายอนันต์ มัธยม

นางสาวนันท์ธีรา พานทอง

นางสาวแพรวพรรณ ระรวยรื่น

นางสาวสุธามาศ ทรงสวัสดิ์