แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานบริหารงบประมาณ

นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง

หัวหน้า งานบริหารงบประมาณ

นางสาววรรดี บัวทอง

นางสาววรางคณา พุทธา

นางสาวเขมิกา สามเพ็ชรเจริญ

นางสาววณิชา วงษ์น้อย

นางสาวกนกอร แววศรี

นางสาวทอฝัน วงศ์วิลา

นายถนัด ราชเสนา

นายจักริน รณรื่น

นางสาวฐิติพร มะนะโส

นางพรพิมล คงสงค์

นายอนันต์ มัธยม

นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา

นางสาวลัคนรา โตทรัพย์

นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง

นายวีรพงษ์ ยกโต

นางสาวนันท์ธีรา พานทอง

นางสาวแพรวพรรณ ระรวยรื่น

นางสาวสุธามาศ ทรงสวัสดิ์