แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป