แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารงานบุคคล

นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา

นางศรัณยา เจริญจิตร์

นางวทันยา ทองรอด

นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด

นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ

นางสาวสุชีรา เชาวสกู

นางสาวสุธามาศ ทรงสวัสดิ์