แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารทั่วไป

นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา

หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง

นายสมเด็จ มันทราช

นายถนัด ราชเสนา

นางศรีสมพร โกมารทัต

นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์

นางสาววรรดี บัวทอง

นายจักริน รณรื่น

นางสาวลัคนรา โตทรัพย์

นางสาวสุชีรา เชาวสกู

นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด

นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง

นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์

นางพรพิมล คงสงค์

นางสาวบุญวรานันท์ กินะเสน

นางสาวกนกวรรณ ศรีนะพรม

นางสาวเพ็ญนภา ไกลเนตร

นางสาววรางคณา พุทธา

นายอนันต์ มัธยม

นายธีรพล เกตุมาก

นายอภิสิทธิ์ แก่นธานี

นางสาวเขมิกา สามเเพ็ชรเจริญ