นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค. 61
นายทศพล  รอดรรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ และนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 28 ก.พ. 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะมีการสวดมนต์เพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เนื่องในวันมาฆาบูชา 1 มีนาคม 61 ก่อนจะนำนักเรียนไปเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และ ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในปีการศึกษา 2561 และจะมีการทดลองงานตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2560 เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายมงคล โปยขุนทด นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับคณะครูและรับมอบนโยบายจากกองการศึกษา
มาแจ้งแก่คณะครูเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้โซเชียลมีเดีย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
คุณนายพลอยชมพู รอดรัจนาทูล และ คุณมาเรียม ลีรุ่งนาวารัตน์ ตัวแทนเหล่ากาชาดนครปฐม สภากาชาดไทย ได้มามอบทุน
การสึกษาและเครื่องแต่งกายแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนโรงเรียน เทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการสาธิตการเลือกตั้ง ประธานกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ตำรวจครูแดร์(DARE) จาก สภ.สามพราน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธยาเสพติดทุกชนิด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครูสายชั้นที่ 1-2-3 นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือฯ ประเภทไมพัก่ค้างคืน ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมกาสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
นายประชา  วุฒิวัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6 และ ม.3 โดยมี นายรังสรรค์ เหมันต์ หัวหน้าสนามสอบให้การต้อนรับ
[ ดูภาพทั้งหมด ]
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ นำคณะครูไปร่วมจำหน่ายธูปเทียนทองงานประจำปีปิดทอง
พระพุทธสิหิงค์ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
อ.สามพราน จ.นครปฐม และอยู่ร่วมจนพิธีปิดงาน เมื่อเวลา 22.00 น.
[ ชมภาพทั้งหมด ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแนะแนวเรียนต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากปัญญาภิวัฒน์ การจัดการเพชรเกษม หมู่บ้านครู วิบูลย์บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีกรุงธน เทคโนโลยีนครปฐม เทคโนโลยีเอเชีย อาชีวศึกษาอ้อมน้อย ช่างทองหลวง ปิ่นมณฑ
[ ดูภาพทั้งหมด ] (26 ม.ค.61)
นายทวี  ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วม 372 คน ครูควบคุม 18 คน
[ ดูภาพชุดที่ 1 ]
[ ดูภาพชุดที่ 2 ]
[ ดูภาพชุดที่ 3 ]
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรี ตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
[ อ่านต่อ ]
[ Google Photos ]
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
[ อ่านต่อ ]
[ ดูรูปทั้งหมด ]
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ได้มาประเมินการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอน เพื่อให้สถานศึกษา ใน
สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการ
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
[ อ่านต่อ ]

[ ดูรูปทั้งหมด ]

โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[ อ่านต่อ ]
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
[ อ่านต่อ ]
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
[ อ่านต่อ ]
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย มีทั้งภาคเช้า และภาคกลางคืน
[ อ่านต่อ ]
[ ดูภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ ได้มาให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝากแก่นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัดไป >>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

13 April, 2018 20:44  
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง