fds
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะบริหาร เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ซึ่งกิจกรรมนี้เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นหลายปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
[ ชมภาพ ]
สนร
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการนักเรียนที่ช่วยงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2561
[ ชมภาพ ]
กกหฟ
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะครู
[ ชมภาพ ]
asd
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมซุ้มการแสดงผลงานของช่วงชั้นต่างๆ สำหรับปีนี้จัดตามแนวคิด "สี่ภาครวมใจ หนึ่งในเทียนดัด" นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตวิชาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อได้เวลาอันสมควรและคณะเดินทางกลับ
[ ชมภาพ ]
w2
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนทุกช่วงชั้น ไปเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด
[ ชมภาพ ]
ww
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการครูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรภายในชุมชน ทำลูกประคบและการบริหารร่างกายด้วยทางมะพร้าว
[ ชมภาพ ]
l
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ตำรวจครูแดร์(DARE) จาก สภ.สามพราน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธยาเสพติดทุกชนิด
[ ชมภาพ ]
d
วันที่ 23 มกราคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2-3 นำลูกเสือ-เนตรนารีไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
[ มัธยม ]
[ ประถม ]
a
วันที่ 18-20 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ตัวแทนครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรี
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันที่ 11 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ปี 2562 และมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีเทียนดัด และเด็กดีเรียนเก่ง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ว
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครู บุคลากรเข้ารับการอบรมการเจียนแผนการสอน ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
[ ชมภาพการอบรม ]
[ ชมภาพการศึกษาดูงาน ]
a
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมี นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
[ ชมภาพที่เทศบาล ] [ ที่เพชรบุรี ]
ฟ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 ในการนี้ได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ และตำรวจจาก สภ.สามพรานมาร่วมประชุม เพื่อประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง การใช้บริการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังบุตรหลานให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูและบุคลากรไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทียนดัด ประจำปี 2561 มี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีต ส.ส.นครปฐม เขต 2 ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พุทธศาสนิกชนไปร่วมเป็นจำนวนมาก
( ถ่ายภาพโดย Thawanyarat Thanathumpanon )
[ ชมภาพทั้งหมด ]
sd
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ฟห
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 61
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดกิจกรรมออกเป็นฐาน จำนวน 13 ฐาน นักเรียนจะต้องเข้าเรียนตามฐาน จนครบทุกฐาน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
sa
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ งานเมืองกาญจน์วิชาการ '61 เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ห้องทำงาน ในการนี้นายกฯ ได้ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาล และอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกมะลิ และนำกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา(โครงการพาหนูสู่โลกกว้างททางปัญญา) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต คลอง 6 จ.ปทุมธานี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 186 คน ครูควบคุม 13 คน ทางพิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรม !) ประดิษฐ์นุ่นลอย 2) ไข่โดดร่ม 3) ชมหอดูดาว 4) Sci Show
[ ชมภาพทั้งหมด ]
หก
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมวันภาษาบูรณาการกับวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางวิชาการ เช่น วาดภาพระบาย แต่งคำขวัญ แต่งบทกลอน แต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมแสดงละคร เป็นต้น ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจและชื่นชอบโครงการนี้
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนไปร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาล อ้อมใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนำไปถวายวัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดสิริธรเทพรัตนาราม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ โดยจะนำไปถวายวัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดสิริธรเทพรัตนาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้จะถวายร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
[ ชมภาพทั้งหมด ]
p
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61
นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 193 คน ครู 14 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ไ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 61
คณะรพธรรมทูตตำบลบ้านใหม่ ได้ออกเผยแพร่ธรรมให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ้อมใหญ่ โดย นายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ถนนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ ท.๑ ได้นำนักเรียน ม.1-3 จำนวน 200 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
d
วันอังคาร 12 มิถุนายน 61
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดย นายเกียรติยศ โชติช่วง หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมดับเพลิงมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.3 เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดขณะเมื่อเกิดเหตุเพลงิงไหม้ หลังจากนั้นเป็นการสาธิตการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเบื้องต้น
[ ชมภาพทั้งหมด ]
r
วันอังคาร 31 พฤษภาคม 61
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รรองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ นายทวี ทรัพย์รักษา นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้มรองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะคครูและนักเรียนเดินถือป้ายรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
a
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการ ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดูแลบุตรหลาน ให้ผู้ปกครองรับทราบ มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
z
วันพุธที่ 13 เม.ย. 61
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว พระภิกษุสงฆ์-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ และคณะฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตตำบลอ้อมใหญ่ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
vc
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูปรับปรุงหลักสถานศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 1239/2560 ลว 17 ส.ค.60
และตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
cs
วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61
นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560
ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ และนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้อำนวยการกองฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
   
sdf
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ที่จบการศึกษา และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นได้มอบใบประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เพื่อนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
[ ชมภาพ ]
สาส
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานใหม่ 3 มาตรฐาน และได้มอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ คศ. 2 จำนวน 4 ราย และได้วิทยฐานะ คศ.3 จำนวน 3 ราย
[ ชมภาพ ]
หกฟ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
[ ชมภาพ ]
sss1
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนระดับวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม
[ ชมภาพ ]
w1
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันาเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และจังหวัดเพชรบุรี
[ ชมภาพ ]
w
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในปีการศึกษา 2562 และจะมีการทดลองงานตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2561 เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[ ชมภาพ ]
v
วันที่ 31 มกราคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน ตแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[ ชมภาพ ]
s
วันที่ 18 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวจัดบริการแนะแนว ให้กับนักเรียนที่จะจบชั้น ม.3 โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาให้การแนะแนว
[ ชมภาพ ]
f
วันที่ 12 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารจัดให้กับเด็กในเขตบริการ และตำบลใกล้เคียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ฟ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี  โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันเดินตัวหนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เสร็จแล้วประธานฯมอบเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะ เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะนายกเทศมนตรีฯเดินทางกลับ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเรียนทุกช่วงชั้น ทำพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561
[ ชมภาพถวายราชสดุดี ]
[ ชมภาพบำเพ็ญประโยชน์ ]
f
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ลอยกระทง วัดเทียนดัด ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของวัด ในการนี้โรงเรียนให้นักเรียนทำกระทงคนละ 1 กระทง เพื่อนำมาวางจำหน่าย และจัดหาปลามาจำหน่ายด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ด
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สามพราน ที่เข้ามาประสานงานตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ำ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2561
โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ราย ได้แก่ครูกุลวิณ ถานะกอง และ ครูพวงแก้ว โคจรานนท์ โดยในภาคเช้าเป็นการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำอวยพร ภาคค่ำมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของคณะครูและมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียณ
[ ภาคเช้า ]
[ ภาคค่ำ ]
ds
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่จะมาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]
พำ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครูนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ ที่จังหวัดกาญจนบุรี "เมืองกาญจน์วิชาการ '61" ซึ่งการแขงขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561
[ ผลการแข่งขัน ]
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม เช่นองค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดน้ำดอนหวาย นักเรียนไปทัศนศึกษา จำนวน 184 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(การคิดวิเคราะห์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.เด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรการอบรม
[ ชมภาพทั้งหมด ]
o
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ พุทธมณฑล (แบบไม่พักค้างคืน) ในลักษณะ Walk Rally ไปตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพุทธมณฑล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน ครูควบคุม 6 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพุทธมณฑล ในการจัดหาพระวิทยากร
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ฟห
วันเสาร์ที่่ 28 กรกฎาคม 61
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีพนักงานในสังกัด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 61
นายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 199 คน ครู 8 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 61
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายทวี ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จสิ้นการเดินสวนสนามได้นำนักเรียนไปพัฒนาวัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
ห
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 61
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยมีนักเรียนชั้น ป.5-6 ประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
l
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี เมื่อพิธีไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
a
วันอังคาร 12 มิถุนายน 61
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท ไทยเฟิง จำกัด ซอยโตรักษา ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับการมอบทุนการศึกษาบริษัทไยเฟิงได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้นำนักเรียนไปรับทุนจำนวน 20 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
s
วันจจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้นิมนตต์พระสงฆ์จากวัดเทียนดัด มาแสดงธรรมเพื่อให้ครู-นักเรียนน้อมนำธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
x
วันพุธที่ 16 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรถน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์วัดเทียนดัด และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด มีประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ผู้นำชุมชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
x
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
cx
วันพุธที่ 28 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
vx
วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูจัดทำสรุปมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
sd
วันอังคารที่ 16 มี.ค. 61
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูสุมารีย์ สวนเวียง ในโอกาสที่จะขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
   
   

[ หน้าถัดไป >>> ]

 
         
 

 

 

 
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง