วันที่ 1 กรกฎาคม 63
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัดให้การต้อนรับ
[ชมภาพ]
วันที่ 28 มิถุนายน 63 ในเวลา 09.00 น.และ 13.00 น.
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ ในการนี้ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการป้องกันตัวเองบุตร หลาน ของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing
[ชมภาพ]
วันที่ 12 มีนาคม 63
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ ตามแนวคิด Change For Good เทียนดัด รักษ์โลก โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ ชมการแสดง และพาชมงานในซุ้มกิจกรรมแต่ละช่วงชั้น เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะรองนายกเทศมนตรีฯ ได้เดินทางกลับ
[ชมภาพ]
วันที่ 6มีนาคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562
[ชมภาพ]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มอบหมายให้นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูนำนักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันมาฆบูชา
[ชมภาพ]
วันที่ 30 มกราคม 63
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือฯ ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสมุทรสาคร
[ชมภาพ]
วันที่11มกราคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารได้จัดกิจกรรม และการแสดง ให้กับเด็กๆในเขตบริการ และในตำบลใกล้เคียง
[ชมภาพ]
วันที่10มกราคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก โดยมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีเทียนดัด และคนเก่งศรีเทียนดัด ประจำปีการศึกษา 2562
[ชมภาพ]
วันที่3มกราคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และออกเดินทางในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
[ชมภาพ]
วันที่ 24 ธันวาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันเดินตัวหนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เสร็จการแข่งขันประธานฯมอบเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะ เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะรองนายกเทศมนตรีฯ ได้เดินทางกลับ
[ชมภาพ]
วันที่20 ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และออกเดินทางในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ การฟื้นฟูป่า การอยู่ร่วมกันของคนกับป่าและชุมชน
[ชมภาพ]
วันที่ 18ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
[ชมภาพ]

[ หน้าถัดไป ]