วันที่20 ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และออกเดินทางในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ การฟื้นฟูป่า การอยู่ร่วมกันของคนกับป่าและชุมชน