วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และตัวแทนครู เข้าร่วมงานคลองสวยน้ำใสของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอย และตัดต้นไม้ ณ บริเวณคลองโพธิ์ทอง หมู่ ๕ ตำบลบ้านใหม่