วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตัวแทนครู เและนักเรียนโรงเรียนทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีทันตแพทย์หญิง มนิธี ต่อเศวตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และร่วมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และโลชั่นกันยุง ให้กับประชาชนตามอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก