วันที่3มกราคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และออกเดินทางในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว