วันที่ 6มีนาคม 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562