ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2/2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1    
ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่5/2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2