ภาพบรรยากาศโครงการเปิดโลกวิชาการ    
การแสดงชุดฟ้อนเอิ้นขวัญ    
การแสดงชุดโลกสวยด้วยมือเรา ของนักเรียนระดับชั้น ป.4    
การแสดงชุดโลกสวยด้วยมือเรา ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล    
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ "Project Approach" ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล    
ซุ้มกิจกรรม "รักเรา รักษ์โลก Save us Save world" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    
ซุ้มกิจกรรม "เปลี่ยนโลก ด้วยมือเรา Circular living" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    
ซุ้มกิจกรรม "บ้าน 3R พาโลกสวย" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    
ซุ้มกิจกรรม "ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น"