ฝ่ายบริหาร

 
เรียนดี กิจกรรมเด่่น เน้นคุณธรรม
 

ชื่อ : นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
                ผู้อำนวยการสถานาศึกษา
อันดับ : คศ.3
วิทยฐานะ : ผอ.ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
หน้าที่ : งานบริหารบุคลากร

เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

 

ชื่อ : นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อันดับ : คศ.3
วิทยฐานะ : รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.(บริหารการศึกษา)
หน้าที่ : งานบริหารวิชาการ

 

ชื่อ : นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อันดับ : คศ.3
วิทยฐานะ : รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.(บริหารการศึกษา)
หน้าที่ : งานบริหารทั่วไป

 

ชื่อ : นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อันดับ : คศ.3
วิทยฐานะ : รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.(บริหารการศึกษา)
หน้าที่ : งานบริหารงบประมาณ

     
     
     
     
     

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110