Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา

นางสมใจ  คำโท

2

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นายถนัด  ราชเสนา

3

 โครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ดนตรี(วงโยธวาทิต)

นางสาววรรดี  บัวทอง