Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

 โครงการสานสัมพันธ์

นายฉัฐรัชต์  เต่าบำรุง

2

 โครงการโรงเรียนน่าอยู่

นายถนัด  ราชเสนา

3

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายถนัด  ราชเสนา

4

 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุด

นายสุรชัย  กกแก้ว

5

 โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ของโรงเรียน

นางมาลวิกา  จินดาสิงห์

6

 โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

นายสมชาย  มีเคน

7

 โรงเรียนสีขาว

นายสมเด็จ  มันทราช

8

 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นางการเวก  ลิขิตผลิน

9

 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ

นายสมเด็จ  มันทราช

10

 โครงการวันสำคัญ

นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม

11

 โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนที่ชำรุด

นายสมเด็จ  มันทราช

12

 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น

นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์

13

 โครงการปรับพื้นสนามและวางท่อระบายน้ำ

นายถนัด  ราชเสนา

14

 โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง(หลังอาคาร 3)

นายสุรชัย  กกแก้ว

15

 โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย

นายจักริน  รณรื่น

16

 โครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

นางพรพิมล  ธีระวิสุทธิ์

17

 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี

นายจักริน  รณรื่น

18

 โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

นางมาลวิกา  จินดาสิงห์

19

 โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

นายจักริน  รณรื่น

20

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางฉัฐรัชต์  เต่าบำรุง

21

 โครงการโตไปไม่โกง

นางมาลวิกา  จินดาสิงห์

22

 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน

นางสาวลัคนรา  โตทรัพย์

23

 โครงการวิถีพุทธรุ่นเยาว์

นางสาวเสาวภา  สังขชัย

24

 โครงการหนูน้อยตามรอยพ่อ

นางสาววรรดี  บัวทอง

25

 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายถนัด  ราชเสนา

26

 โครงการพระสอนศีลธรรม

นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด