โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม