คนเก่งของเรา

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14 เมืองกาญจน์วิชาการ '61
ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2561

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1
2
3
-
4
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
-
12
-
13
14

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
วาดภาพระบายสี
-
วาดภาพระบายสี
-
งานประดิษฐ์จากใบตอง
-
-
โครงงานภาษาไทย
-
-
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
-
-
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-
-
โครงงานการงานอาชีพ ป.ปลาย
-
-
โครงงานสังคมฯ ม.ต้น
-
-
จัดสวนถาดแห้ง ม.ต้น
-
-
-
ทายซิเสียงอะไรเอ่ย
-
คัดลายมือ ป.ต้น
คัดลายมือ ม.ต้น

นางสาวชลิตา  ศรีเจริญ
เด็กหญิงทิพย์เกศร  ศิริโต
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตาแวน
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  มาตย์วิเศษ
เด็กหญิงวรินยุพา ยิวคิม
เด็กชายกฤษณพงศ์  โสดา
เด็กหญิงชวกร  บุญสุภา
เด็กหญิงนริศรา  สุทธิชัยรัตนา
เด็กหญิงอี้  สีดา
เด็กหญิงศิลดา  พัตรสิงห์
เด็กหญิงสายธาร  วงษ์จันทร์
เด็กหญิงศุภาวดี  วิรัตนจันทร์
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียนอก
เด็กหญิงศลิสา  โสนายะ
เด็กหญิงไพลิน  เกษรสมบัติ
นายนนธวัช  สามนารี
นายจักรภัทร์  เธษฐ์ปจิฉิม
เด็กหญิงสุพตรา  แซ่ตัน
เด็กหญิงปิ่นทอง  สุภาทิพย์
เด็กหญิงณัศรา  อยู่ญาติมาก
เด็กหญิงนิววะรินทร์  กระจงจิตร
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีพุทธา
เด็กชายสุรชัย  ไพรสอน
เด็กชายภัทรพงศ์  สีตองอ่อน
นางสาวบังอร  ตายอด
นางสาวตาล ตายอด
นายมงคลชัย โปยขุนทด
นางสมใจ คำโท
เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพชร
เด็กชลสิทธิ์  กิจสมัย
เด็กหญิงภวรัญชน์  นามวงศ์พันธ์
เด็กหญิงเพชรลดา  ถาวร

ม.1-2-3
ม.1-2-3
ป.1-2-3
-
ม.1-2-3
-
ม.1-2-3
-
-
ป.4-5-6
-
-
ม.1-2-3
-
-
ม.1-2-3
-
-
ป.4-5-6
-
-
ม.1-2-3
-
-
ม.1-2-3
-
-
-
อนุบาล 1-2-3
-
ป.1-2-3
ม.1-2-3

นางการเวก  ลิขิตผลิน
นางสาวลัคนรา  โตทรัพย์
นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์
-
นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์
-
นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
นางทองคำ  ปรินแคน
-
นางปิยภรณ์  ปราสาททอง
นางพรพิมล  ธีระวิสุทธิ์
-
นางศรัณยา  เจริญจิตร์
นายสมเด็จ  มันทราช
-
นางสมใจ  คำโท
-
-
นางฉัฐรัชต์  เต่าบำรุง
-
-
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางชลดา รักแจ้ง
-
นางสมใจ  คำโท
-
-
-
นางาวจตุพร  วิริยานุภาพ
-
นางมาลวิกา  จินดาสิงห์
นางศรัณยา  เจริญจิตร์

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง ห
เหรียญทองแดง ห
-
เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 1) d
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)
เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2)
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)
-
เหรียญเงิน
-
-
เข้าร่วม (ไม่ได้เหรียญ)
-
-
เหรียญเงิน
-
-
เหรียญเงิน
-
-
เหรียญทองแดง
-
-
เหรียญทอง
-
-
-
เหรียญทอง
-
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ)

           

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 อยุธยาวิชาการ '60
ระหว่างวันที่ 19-20-21 มิถุนายน 2560

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1

จัดสวนถาดแห้ง

เด็กหญิงบังอร  ตายอด
นางสาวตาล ตายอด
นางสมใจ  คำโท
นายมงคลชัย   โปยขุนทด

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

เหรียญทองยอดเยี่ยม

2

คัดลายมือ

เด็กหญิงเพชรลดา  ถาวร

ป.4-5-6

นางสาวสุมรีย์  สวนเวียง

เหรียญทอง

3

วาดภาพระบายสี

เด็กชายกฤษณพงศ์  โสดา
เด็กหญิงวรินยุพา ยิวคิม

ม.1-2-3

นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์

เหรียญทอง

4

โครงงานวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงตรีจิตร  สังขรมย์

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

ไมได้เหรียญ

 

 

เด็กหญิงตะวัน  กางกั้น

 

 

 

 

 

เด็กหญิงบังอร  ตายอด

 

 

 

5

ทักษะคอมพิวเตอร์()ทำเว็บไซต์

นายวิศรุต รุ่งลอย

ม.1-2-3

นายกุลวิณ  ถานะกอง

เหรียญทองแดง

6

โครงงานคณิตศาสตร์

เด็กหญิงชญาดา  แสงดา

ม.1-2-3

นางศรัณยา  เจริญจิตร์์

เหรียญทองแดง

   

เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิ

 

นายสมเด็จ  มันทราช

 
   

เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งสมร

     
           

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 ชะอำวิชาการ '59
ระหว่างวันที่ 27-28-29 มิถุนายน 2559

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1 ประเภท(ทีม) จัดสวนถาดแห้ง นางสาวตาล ตายอด ม.1-2-3   เหรียญทองยอดเยี่ยม
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
 
 

ก้าวไกลด้านการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ
นางสาวตาล ตายอด นางสาวตาล ตายอด
ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม นางสาวธิวา กระแสสินธุ์
ประเภท(ทีม) จัดสวนถาดแห้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท(ทีม) วาด ภาพระบายสี
รูปภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงอารยา แหล่งสนาม รูปภาพ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง น.ส.จุฑาทิพย์ เปรมกมล
ประเภท คัดลายมือ ด.ญ.กรกนก ศรีนันทากุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภกิจ ชื่นภิรมณ์
รูปภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.เพชรลดา ถาวร ประเภท(ทีม) โครงงานคณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภท คัดลายมือ รูปภาพ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.ใหมแก้ว จันทรโอ
รูปภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.ชวิศา ชูสุวรรณ ประเภททักษะคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คัดลายมือ รูปภาพ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ขวัญชนก วันดี
รูปภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายอภิสิทธิ์ นันทบุตร ประเภทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
นายจักรพันธ์ พึ่งพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนากรณ์ แสงดา รูปภาพ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด.ญ.เนตรนภา ทองแตง
ประเภท(ทีม) โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
รูปภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.จิดาภา สงกระสินธุ์ รูปภาพ
ด.ช.ชนสรณ์ อุปเสน ด.ญ.ปิยธิดา คุณาคม
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ช.สุรชัย ไพรสอน
ประเภท(ทีม) วาดภาพระบายสี ด.ช.กิตติชัย เถาวัลย์พิพัฒน์
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รูปภาพ ประเภท(ทีม) โครงงานคณิตศาสตร์
ด.ช.กิตติกานต์ อกผึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.อารยา บัวเจก รูปภาพ
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ปิยะภรณ์ ยิวคิม
ประเภท(ทีม) วาดภาพระบายสี ด.ญ.ชารีนันท์ กลัดแก้ว
ระดับชั้นปฐมวัย ด.ญ.ชลธิชา สิทธิ
รูปภาพ ด.ญ.ปัณฑิตา ขวัญพูน
ด.ญ.รุ่งรวี สอนดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.อารยา บัวเจก ประเภท(ทีม) ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้
ด.ญ.กันยาวีร์ ออกเวหา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
ประเภท(ทีม) โครงงานปฐมวัย  
ระดับชั้นปฐมวัย  
รูปภาพ  
ด.ญ.ปาริตา แหวนวงศ์ ด.ญ.หนึ่งฤทัย ศรีพุทธา
ด.ญ.วงศ์สวรรค์ คำโสภา ด.ญ.พรรณนารา ยาสมุทร
ด.ญ.เมย์ริสสา กิจสมัคร ด.ญ.อชิรญา เขียวหมอก
ด.ญ.ลลิตา พรมมิ ด.ญ.โยษิตา ซุ่นสมบุญ
ด.ญ.วรางคณา จารุพรพาณิช  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
ประเภท(ทีม) ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  
ระดับชั้นประถมศึกษา  
สถิติผู้เข้าชม        
       
Tuesday, 21 August, 2018 9:07        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong