คนเก่งของเรา

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 13 อยุธยาวิชาการ '60
ระหว่างวันที่ 19-20-21 มิถุนายน 2560

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1

จัดสวนถาดแห้ง

เด็กหญิงบังอร  ตายอด
นางสาวตาล ตายอด
นางสมใจ  คำโท
นายมงคลชัย   โปยขุนทด

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

เหรียญทองยอดเยี่ยม

2

คัดลายมือ

เด็กหญิงเพชรลดา  ถาวร

ป.4-5-6

นางสาวสุมรีย์  สวนเวียง

เหรียญทอง

3

วาดภาพระบายสี

เด็กชายกฤษณพงศ์  โสดา
เด็กหญิงวรินยุพา ยิวคิม

ม.1-2-3

นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์

เหรียญทอง

4

โครงงานวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงตรีจิตร  สังขรมย์

ม.1-2-3

นางสมใจ  คำโท

ไมได้เหรียญ

 

 

เด็กหญิงตะวัน  กางกั้น

 

 

 

 

 

เด็กหญิงบังอร  ตายอด

 

 

 

5

ทักษะคอมพิวเตอร์(ทำเว็บไซต์)

นายวิศรุต  รุ่งลอย

ม.1-2-3

นางกุลวิณ  ถานะกอง

เหรียญทองแดง

6

โครงงานคณิตศาสตร์

เด็กหญิงชญาดา  แสงดา

ม.1-2-3

นางศรัณยา  เจริญจิตร์์

เหรียญทองแดง

   

เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิ

 

นายสมเด็จ  มันทราช

 
   

เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งสมร

     

7

โครงงานคณิตศาสตร์

ด.ญ.หนึ่งฤทัย ศรีพุทธา

ป.4-5-6

นางวทันยา ทองรอด

เหรียญเงิน

 

 

ด.ช.ภัทรพงศ์ สีตองอ่อน

 

 

 

 

 

ด.ช.สุรชัย ไพรสอน

 

 

 

8

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

น.ส.ดาหวัน มาสวัสดิ์

ม.1-2-3

น.ส.ลัคนรา โตทรัพย์

เหรียญทองแดง

9

คัดลายมือ

ด.ญ.อารยา แหล่งสนาม

ม.1-2-3

นางศรัณยา เจริญจิตร์

เหรียญทองแดง

12

สุนทรพจน์ภาษาไทย

ด.ญ.ชลิตา ศรีเจริญ

ม.1-2-3

นางการเวก ลิขิตผลิน

เหรียญเงิน

11

ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้

นายเขมินทร์  กลั่นตระกูล

ม.1-2-3

นางทองคำ  ปรินแคน

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

   

นายจิรวัฒน์  มูลชัย

     
   

นายสาม  สีดา

     

12

โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เด็กชายธนัท  เพชรพรศิริกุล

ป.4-5-6

นางฉัฐรัชต์  เต่าบำรุง

เหรียญทอง

   

เด็กชายเสกสรร  เชื้อขาว

     
   

เด็กหญิงพรนัชชา  จันทร์สมบูรณ์

     
           

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong