คนเก่งของเรา

การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14 เมืองกาญจน์วิชาการ '61
ระหว่างวันที่ 18-19-20 สิงหาคม 2561

ที่

กิจกรรม

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ได้รางวัล

1
2
3
-
4
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
-
12
-
13
14

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
วาดภาพระบายสี
-
วาดภาพระบายสี
-
งานประดิษฐ์จากใบตอง
-
-
โครงงานภาษาไทย
-
-
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
-
-
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-
-
โครงงานการงานอาชีพ ป.ปลาย
-
-
โครงงานสังคมฯ ม.ต้น
-
-
จัดสวนถาดแห้ง ม.ต้น
-
-
-
ทายซิเสียงอะไรเอ่ย
-
คัดลายมือ ป.ต้น
คัดลายมือ ม.ต้น

นางสาวชลิตา  ศรีเจริญ
เด็กหญิงทิพย์เกศร  ศิริโต
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตาแวน
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  มาตย์วิเศษ
เด็กหญิงวรินยุพา ยิวคิม
เด็กชายกฤษณพงศ์  โสดา
เด็กหญิงชวกร  บุญสุภา
เด็กหญิงนริศรา  สุทธิชัยรัตนา
เด็กหญิงอี้  สีดา
เด็กหญิงศิลดา  พัตรสิงห์
เด็กหญิงสายธาร  วงษ์จันทร์
เด็กหญิงศุภาวดี  วิรัตนจันทร์
เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียนอก
เด็กหญิงศลิสา  โสนายะ
เด็กหญิงไพลิน  เกษรสมบัติ
นายนนธวัช  สามนารี
นายจักรภัทร์  เธษฐ์ปจิฉิม
เด็กหญิงสุพตรา  แซ่ตัน
เด็กหญิงปิ่นทอง  สุภาทิพย์
เด็กหญิงณัศรา  อยู่ญาติมาก
เด็กหญิงนิววะรินทร์  กระจงจิตร
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีพุทธา
เด็กชายสุรชัย  ไพรสอน
เด็กชายภัทรพงศ์  สีตองอ่อน
นางสาวบังอร  ตายอด
นางสาวตาล ตายอด
นายมงคลชัย โปยขุนทด
นางสมใจ คำโท
เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพชร
เด็กชลสิทธิ์  กิจสมัย
เด็กหญิงภวรัญชน์  นามวงศ์พันธ์
เด็กหญิงเพชรลดา  ถาวร

ม.1-2-3
ม.1-2-3
ป.1-2-3
-
ม.1-2-3
-
ม.1-2-3
-
-
ป.4-5-6
-
-
ม.1-2-3
-
-
ม.1-2-3
-
-
ป.4-5-6
-
-
ม.1-2-3
-
-
ม.1-2-3
-
-
-
อนุบาล 1-2-3
-
ป.1-2-3
ม.1-2-3

นางการเวก  ลิขิตผลิน
นางสาวลัคนรา  โตทรัพย์
นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์
-
นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์
-
นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
นางทองคำ  ปรินแคน
-
นางปิยภรณ์  ปราสาททอง
นางพรพิมล  ธีระวิสุทธิ์
-
นางศรัณยา  เจริญจิตร์
นายสมเด็จ  มันทราช
-
นางสมใจ  คำโท
-
-
นางฉัฐรัชต์  เต่าบำรุง
-
-
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางชลดา รักแจ้ง
-
นางสมใจ  คำโท
-
-
-
นางาวจตุพร  วิริยานุภาพ
-
นางมาลวิกา  จินดาสิงห์
นางศรัณยา  เจริญจิตร์

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง ห
เหรียญทองแดง ห
-
เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 1) d
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)
เหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2)
(ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)
-
เหรียญเงิน
-
-
เข้าร่วม (ไม่ได้เหรียญ)
-
-
เหรียญเงิน
-
-
เหรียญเงิน
-
-
เหรียญทองแดง
-
-
เหรียญทอง
-
-
-
เหรียญทอง
-
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
(ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ)

           

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Creaed by : Kullawin Thanakong