ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  

 

ด้วย โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  จำนวน   ๑  รายการ   ดังนี้
๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปสำหรับนักเรียน    จำนวน  ๔๕  เครื่อง
๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน  (8 Tread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
๑.๓  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
๑.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB   จำนวน 1 หน่วย
๑.๖ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
๑.๘ มีแป้นพิมพ์และเมาส์
๑.๙ มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ : ๑  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน  ๑ หน่วย

ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

พัสดุที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          ๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๓ / ๒๕๖๐
.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ    หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)   ณ  วันประกาศสอบราคา ซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง วันที่ ๑๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ยื่นซอง ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่โรงเรียนเทศบาล๑  วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐- ๒๔๒๙ - ๐๗๗๗  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๓   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙

ผอเสาวลักษณ์

            (นางเสาวลักษณ์   อินแสน)
หัวหน้าสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 

เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่   ๓ / ๒๕๖๐
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
_____________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑ รายการ  ดังนี้
๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปสำหรับนักเรียน    จำนวน  ๔๕  เครื่อง
( รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย)
ซึ่งพัสดุที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒   แบบใบเสนอราคา
๑.๓   แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔   แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕   บทนิยาม
(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร
(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๓ / ๒๕๖๐
๒.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ    หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)   ณ  วันประกาศสอบราคา ซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ “ โรงเรียน ”
.  หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน คือ
-๒-
      ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา   หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  ,   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖(๑)
               ๓.๒   ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   แคตตาล็อก  และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔
(๒)   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
.   การเสนอราคา
               ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ  ตก เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้วจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...๓๐.…วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน   ๑๕  วันทำการของทางราชการ  นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย
๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้โรงเรียน  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา     หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
-๓-
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณา  ตรวจสอบภายใน ๕  วัน
๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ   ให้ถี่ถ้วน   และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๓ /๒๕๖๐  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐมและระหว่างวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง  ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  อำเภอสามพราน     จังหวัดนครปฐม
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม  ข้อ ๑.๕ (๑)    ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน   หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผล ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัด
เลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ในวันที่  ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐   น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
-๔-
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา    ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เท่านั้น
๕.๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
(๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ
มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา   หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕  โรงเรียน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียก ร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราค า   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕      โรงเรียน มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา   ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕  และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑   ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบของได้ครบถ้วน  ภายใน  ๕ วัน  ทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ   โรงเรียนจะพิจาณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได้
๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทำการของทางราชการ  หรือโรงเรียนฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำ
-๕-
สัญญาซื้อขาย    ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ   ๑.๓  กับโรงเรียน  ภายใน...๓.. วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ..๕..  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑)   เงินสด
(๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
(๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔
(๔)   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจ  ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย    ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗.   การชำระเงิน

               โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายทั้งหมดก็ต่อเมื่อผู้ขาย  ได้ส่งมอบพัสดุ  ตามรายละเอียดแนบท้ายจัดซื้อ  ตามที่โรงเรียน  ได้ตกลงซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๘.   อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของราคาค่าพัสดุตามสัญญาต่อวัน
๙.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-…เดือน…๑…ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…๗…วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖     งบเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  โรงเรียน  ได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว
๑๐.๒  เมื่อโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือ  เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
-๖-
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย    ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี                                                 
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖   โรงเรียนจะริบหลักประกันสัญญา  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔   โรงเรียน   สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

                                                                   โรงเรียนเทศบาล วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
                                                                                                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

บทนิยาม

"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าว  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้
(๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน  ในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

  1.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่

 จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการบางประเภท  หรือบางขนาด

  1.  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร   หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒)  หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี   และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง   ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ในการสอบราคาจ้างคราวเดียว กัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
                   "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม"  หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง  หรือ
หลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน   หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้   เรียก   รับ   หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   หรือใช้กำลังประทุษร้าย   หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุ ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
……………………………………………………

   
     
     
000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000