ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM  EDUCATION  

   
   

ด้วย โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุ  โครงการ STEM  EDUCATION    จำนวน   ๑๖  รายการ   ประกอบด้วย
๑. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒  มม.   จำนวน  ๓๕  ชุด
๒. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑  มม.   จำนวน    ๒  ชุด
๓. ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด มีจำนวน ๓ ช่อง ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  แบบเคลื่อนที่ได้  จำนวน  ๑  ชุด
๔. ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๔ ตัว   จำนวน  ๔  ชุด
- ขนาดโต๊ะ  ๑๒๕  x  ๘๕  x  ๕๔  ซม.
- ขนาดที่นั่ง   ๓๘  x  ๓๘  x  ๔๔  ซม.
๕. ปรับพื้นห้องให้ดูสบายตา       
- ทาสีรองพื้น  โดยสีน้ำกันเปื้อน  ทั้งภายในและภายนอกห้อง  จำนวน  ๑  ชุด
๖. สติกเกอร์ตกแต่งฝาผนังห้องเรียน  จำนวน  ๑  ห้อง
- สติ๊กเกอร์  มิมากิเคลือบด้านรีดแผ่นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา  ๒.๕  มม.
- แผนผังอุปกรณ์และผลงานเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  จำนวน  ๑  ด้าน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม  Creative  Class  Room  หน้าห้อง  จำนวน  ๑  ชุด
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลกำลัง  ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๕  ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เครื่องกลกำลัง  ๖  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  
แบบเคลื่อนที่ได้
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาด ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๖  ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  พลังงานสะอาด   ๙  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา   ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  
แบบเคลื่อนที่ได้
๑๐. ชุดนักสำรวจเทคโนโลยี ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด

(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๖๐  บทเรียน รวม  ๔๘  แบบ  และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ๑๒  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อนักสำรวจเทคโนโลยี   ๖  ชุด 
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา   ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  
แบบเคลื่อนที่ได้
๑๑. ชุดอุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ ประกอบด้วย อุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๗  ชิ้น จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๔๐  บทเรียน รวม  ๒๔  แบบ  และกิจกรรมงาน
สร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่ออุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ   ๑๐  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา  ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  
แบบเคลื่อนที่ได้
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ
กล่องพลาสติก    จำนวนไม่น้อยกว่า  ๖๐๗  ชิ้น ต่อ ๑  ชุด   จำนวน ๑ ชุด
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด  ๕๙ x ๔๐ x ๒๓  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ กล่องพลาสติก
จำนวนไม่น้อยกว่า  ๙๘๖  ชิ้นต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ
กล่องพลาสติก   จำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๖๖  ชิ้น  ต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
๑๕. ฐานรองชุดต่อพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม     จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  ชิ้น    จำนวน  ๒  ชุด
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู่มือ     ขนาด  ๖๐ x ๓๑ x ๑๓๐  ซม.  จำนวน  ๔  ชุด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
พัสดุที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          ๑.  เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๒/๒๕๖๐
.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ    หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)   ณ  วันประกาศสอบราคา ซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  วันที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ยื่นซอง ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม    อำเภอเมือง     จังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันราชการ  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐- ๒๔๒๙ - ๐๗๗๗  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ  วันที่   ๖   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙
s 

     (นางเสาวลักษณ์   อินแสน)
หัวหน้าสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

   
   

หมายเลข ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พัสดุโครงการ STEM  EDUCATION  


แนบท้ายเอกสารสอบราคาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

๑. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒  มม.   จำนวน  ๓๕  ชุด
๒. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑  มม.   จำนวน   ๒  ชุด
๓. ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด  มีจำนวน ๓ ช่อง ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม. แบบเคลื่อนที่ได้  จำนวน  ๑  ชุด   มีรายละเอียด  ดังนี้
-  ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
-  มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
-  ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๔. ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๔ ตัว   จำนวน  ๔  ชุด  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ขนาดโต๊ะ  ๑๒๕  x  ๘๕  x  ๕๔  ซม.
- ขนาดที่นั่ง   ๓๘  x  ๓๘  x  ๔๔  ซม.
-  ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
-  มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
-  สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
-  ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๕. ปรับพื้นห้องให้ดูสบายตา       
- ทาสีรองพื้น  โดยสีน้ำกันเปื้อน  ทั้งภายในและภายนอกห้อง  จำนวน  ๑  ชุด
๖. สติกเกอร์ตกแต่งฝาผนังห้องเรียน         จำนวน  ๑  ห้อง
- สติ๊กเกอร์  มิมากิเคลือบด้านรีดแผ่นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา  ๒.๕  มม.
- แผนผังอุปกรณ์และผลงานเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  จำนวน  ๑  ด้าน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม  Creative  Class  Room  หน้าห้อง         จำนวน  ๑  ชุด
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลกำลัง   ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์   จำนวนไม่น้อยกว่า๕,๗๘๕  ชิ้น          จำนวน  ๑  ชุด
      (๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรมงาน
สร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
      (๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เครื่องกลกำลัง  ๖  ชุด
      (๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม. แบบเคลื่อนที่ได้  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาด  ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า
๖,๙๕๖ ชิ้น   จำนวน  ๑  ชุด
      (๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
      (๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  พลังงานสะอาด   ๙  ชุด
      (๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม. แบบเคลื่อนที่ได้  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
                     - มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
                     - สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
                     - ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๐. ชุดนักสำรวจเทคโนโลยี ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด
      (๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๖๐  บทเรียน รวม  ๔๘  แบบ  และกิจกรรมงาน
สร้างสรรค์ ๑๒  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อนักสำรวจเทคโนโลยี   ๖  ชุด   
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  แบบเคลื่อนที่ได้  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๑. ชุดอุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ ประกอบด้วย อุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๗  ชิ้น จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๔๐  บทเรียน รวม  ๒๔  แบบ  และกิจกรรมงานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่ออุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ   ๑๐  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  แบบ
เคลื่อนที่ได้  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ
กล่องพลาสติก   จำนวนไม่น้อยกว่า  ๖๐๗  ชิ้น ต่อ ๑  ชุด   จำนวน ๑ ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด  ๕๙ x ๔๐ x ๒๓  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ กล่องพลาสติก   จำนวนไม่น้อยกว่า  ๙๘๖  ชิ้นต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม. คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุกล่องพลาสติกจำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๖๖  ชิ้น  ต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
                   - ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๕. ฐานรองชุดต่อพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม     จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  ชิ้น    จำนวน  ๒  ชุด
                   - ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
- มีความแข็งและเหนียว  ทนต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี
- สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู่มือ     จำนวน  ๔  ชุด  มีรายละเอียด  ดังนี้
- ขนาด ๖๐x๓๑x๑๓๐ ซม.  ตัวชั้นสามารถถอดสลับด้านได้ ๒ แบบ  เนื้อวัสดุโครงสร้างเป็น
เหล็กแต่ละชั้นเป็นแผ่นเหล็กเจาะรูพ่นสีรับน้ำหนักได้  ๕ กก. ต่อชั้น น้ำหนัก ๒  กก.
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
        ( นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
        ( นายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง )
 ลงชื่อ....................................................กรรมการ
         ( นางสาววรรดี  บัวทอง )

   
   

เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่   ๒ / ๒๕๖๐
พัสดุโครงการ STEM  EDUCATION  
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)


 ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพัสดุโครงการ STEM  EDUCATION  ตามรายการ  ดังนี้
๑. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒  มม.   จำนวน  ๓๕  ชุด
๒. กล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา  ขนาด  ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑  มม.   จำนวน    ๒  ชุด
๓. ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด มีจำนวน ๓ ช่อง ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  แบบเคลื่อนที่ได้  จำนวน  ๑  ชุด
๔. ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๔ ตัว   จำนวน  ๔  ชุด
- ขนาดโต๊ะ  ๑๒๕  x  ๘๕  x  ๕๔  ซม.
- ขนาดที่นั่ง   ๓๘  x  ๓๘  x  ๔๔  ซม.
๕. ปรับพื้นห้องให้ดูสบายตา       
- ทาสีรองพื้น  โดยสีน้ำกันเปื้อน  ทั้งภายในและภายนอกห้อง  จำนวน  ๑  ชุด
๖. สติกเกอร์ตกแต่งฝาผนังห้องเรียน  จำนวน  ๑  ห้อง
- สติ๊กเกอร์  มิมากิเคลือบด้านรีดแผ่นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา  ๒.๕  มม.
- แผนผังอุปกรณ์และผลงานเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  จำนวน  ๑  ด้าน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม  Creative  Class  Room  หน้าห้อง  จำนวน  ๑  ชุด
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลกำลัง  ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๕  ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรม
งานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เครื่องกลกำลัง  ๖  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม. แบบเคลื่อนที่ได้
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาด ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๖  ชิ้น  จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๘๐  บทเรียน รวม  ๖๔  แบบ และกิจกรรม
งานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์  พลังงานสะอาด   ๙  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได้
๑๐. ชุดนักสำรวจเทคโนโลยี ประกอบด้วยอุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ชิ้น จำนวน  ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๖๐  บทเรียน รวม  ๔๘  แบบ  และกิจกรรม
งานสร้างสรรค์ ๑๒  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ
(๒) ชุดตัวต่อนักสำรวจเทคโนโลยี   ๖  ชุด 
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได้
๑๑. ชุดอุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ ประกอบด้วย อุปกรณ์  จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๗  ชิ้น จำนวน  ๑  ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน  ฉบับ  ภาษาอังกฤษ  ๔๐  บทเรียน รวม  ๒๔  แบบ  และกิจกรรม
งานสร้างสรรค์ ๑๖  แบบและคู่มืออัจฉริยะ  ๓  มิติ


(๒) ชุดตัวต่ออุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ   ๑๐  ชุด
(๓) ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา  ขนาด  ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕  ซม.  
แบบเคลื่อนที่ได้
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม 
บรรจุกล่องพลาสติก  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๖๐๗  ชิ้น ต่อ ๑  ชุด   จำนวน ๑ ชุด
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด  ๕๙ x ๔๐ x ๒๓  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม  บรรจุ กล่อง
พลาสติกจำนวนไม่น้อยกว่า  ๙๘๖  ชิ้นต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมขนาด  ๔๐ x ๓๘ x ๒๗  ซม.คู่มือการใช้งานจำนวน ๑ เล่ม 
บรรจุ กล่องพลาสติก  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๖๖  ชิ้น  ต่อ ๑ ชุด    จำนวน  ๒  ชุด
๑๕. ฐานรองชุดต่อพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม     จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  ชิ้น    จำนวน  ๒  ชุด
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู่มือ ขนาด  ๖๐ x ๓๑ x ๑๓๐  ซม.  จำนวน  ๔  ชุด

   
   

( รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย)
ซึ่งพัสดุที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒   แบบใบเสนอราคา
๑.๓   แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔   แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕   บทนิยาม
(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร
(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๒ / ๒๕๖๐
๒.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ    หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)   ณ  วันประกาศสอบราคา ซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ “ โรงเรียน ”
.   หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น  ๒ ส่วน คือ
๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  ,   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒   ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   แคตตาล็อก  และตัวอย่างสินค้าไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔
(๒)   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
.   การเสนอราคา
๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ  ตก เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้วจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...๓๐.…วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน   ๑๕  วันทำการของทางราชการ  นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขาย
๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และตัวอย่างสินค้าไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้โรงเรียน  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ(ยกเว้นสินค้าตัวอย่าง)
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา     หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณา  ตรวจสอบภายใน ๕  วัน
๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร  สอบราคา
๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา  จัดซื้อพัสดุโครงการ STEM  EDUCATION โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๒ /๒๕๖๐  ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐมและระหว่างวันที่  ๘– ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง  ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด  (นครผลพิทยาคาร)   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมเปิดซอง
สอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่นตาม  ข้อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน   หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา  ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เท่านั้น
๕.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ
มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคา   หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕  โรงเรียน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียก ร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕  และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑   ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบของได้ครบถ้วน  ภายใน  ๕  วัน  ทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ   โรงเรียนจะพิจาณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได้
๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทำการของทางราชการ  หรือโรงเรียนฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคา
          จะต้องทำสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน ภายใน  ๓  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑)   เงินสด
(๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา   หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
 (๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ๑.๔
 (๔)   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือ
 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจ  ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
 (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย    ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗.   การชำระเงิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายทั้งหมดก็ต่อเมื่อผู้ขาย   ได้ส่งมอบพัสดุ  ตามรายละเอียดแนบท้ายจัดซื้อ  ตามที่โรงเรียน  ได้ตกลงซื้อและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
๘.   อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของราคาค่าพัสดุตามสัญญาต่อวัน
๙.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  เดือนปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว
๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  การพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือ  เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย    ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือ ข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖   โรงเรียนจะริบหลักประกันสัญญา  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔   โรงเรียน   สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงเรียนเทศบาล วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

   
   

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าว  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้
(๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน  ในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย  ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

  1.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่

 จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการบางประเภท  หรือบางขนาด

  1.  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร   หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชน หรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบราคาครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒)  หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี   และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง   ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ในการสอบราคาจ้างคราวเดียว กัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
                   "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม"  หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง  หรือ
หลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน   หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้   เรียก   รับ   หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   หรือใช้กำลังประทุษร้าย   หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุ ประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ