แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
 
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางทองคำ ปรินแคน (หัวหน้า)
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางวทันยา ทองรอด
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง
นางชลดา รักแจ้ง
นางสาวฐิติพร  มะนะโส
นางสาวเสาวภา  สังขชัย
นางสาวมาลวิกา  จินดาสิงห์
นายจักริน  รณรื่น
นางสาวลัคนรา  โตทรัพย์
นางนันทิกาญจน์  ขาวอินทร์
นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
นางสาวศศิกมล  ห้วยเรไร
นางสาววรางคณา  พุทธา
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสมใจ คำโท (หัวหน้า)
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์
นางสาววรรดี บัวทอง
นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง
นายถนัด  ราชเสนา
นางสาวศศิกมล ห้วยเรไร
 
 
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศรัณยา  เจริญจิตร์ (หัวหน้า)
นางวทันยา ทองรอด
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธ
9bf9jvmk'ga:[6h8
นางวิราภรณ์ รัตนอารี
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
น.ส.พิมลมาศ สุทธิสอาด
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางสมใจ คำโท
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางชลดา รักแจ้ง
นางสาวฐิติพร  มะนะโส
นายสุรชัย กกแก้ว
นายสมเด็จ มันทราช
นางการเวก ลิขิตผลิน
นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง
นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมชาย มีเคน (หัวหน้า)
นายสมเด็จ มันทราช
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางการเวก ลิขิตผลิน
นางพรพิมล  ธีระวิสุทธิ์
นายถนัด ราชเสนา
นางมาลวิกา จินดาสิงห์
นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง
นยจักริน รณรื่น
นางสาวลัคนรา โตทรัพย์
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นายสุรชัย กกแก้ว
นางศรัณยา เจริญจิตร์
นางสาววรรดี  บัวทอง
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด
นางสาวนิตยา  ภิรมย์ฤทธิ์
นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางทองคำ  ปรินแคน
นางวิราภรณ์ รัตนอารี
นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
นางสาววรางคณา  พุทธา
น.ส.โชติการ สิริภัคเสฎฐากร

น.ส.สุวดี ศรีเพชร

 
      4 November, 2018 15:28