แผนผังบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
 
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์ (หัวหน้า)
นางศรัณยา  เจริญจิตร์
นางวทันยา ทองรอด
น.ส.พิมลมาศ สุทธิสอาด
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางสาววณิชา วงษ์น้อย
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง (หัวหน้า)
นางสมใจ คำโท
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางพรพิมล ธีระวิสุทธิ์
นางสาววรรดี บัวทอง
นายถนัด  ราชเสนา
นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นางสาวฐิติพร  มะนะโส
นางพรพิมล คงสงค์
นางสาวลัคนรา โตทรัพย์
นายอนันต์ มัธยม
นางสาวนันท์ธีรา พานทอง
นางสาวแพรวพรรณ ระรวยรื่น
นางสาวสุธามาศ ทรงสวัสดิ์
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศรัณยา  เจริญจิตร์ (หัวหน้า)
นางวทันยา ทองรอด
ติดต่อทางเฟซบุ้ค
นางสาวนิตยา ภิรมย์ฤทธิ์
น.ส.พิมลมาศ สุทธิสอาด
นางสมใจ คำโท
นางสาวจตุพร วิริยานุภาพ
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นางสาวฐิติพร  มะนะโส
นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง
นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
นางพรพิมล คงสงค์
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ
นางสาวกนกอร แววศรี
นางสาวสโรชา ผิวอ่อน
นางสาวประภัสสรา เงินลาด
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุริยน สุทัศน์ ณ อยุธยา (หัวหน้า)
นางฉัฐรัชต์ เต่าบำรุง
นายสมเด็จ มันทราช
นายถนัด ราชเสนา
นางมาลวิกา จินดาสิงห์
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
นางสาววรรดี  บัวทอง
นยจักริน รณรื่น
นางสาวลัคนรา โตทรัพย์
นางสาวสุชีรา  เชาวสกู
นางสาวพิมลมาศ  สุทธิสอาด
นางสาวปิยภรณ์ ปราสาททอง
นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
นางพรพิมล คงสงค์
นางสาวบุญวรานันท์ กินะเสน
นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
นางสาวเพ็ญนภา ไกลเนตร
นางสาววรางคณา  พุทธา
นายอนันต์ มัธยม
นายธีรพล เกตุมาก
นายอภิสิทธิ์ แก่นธานี
นางสาวเขมิกา สามเเพ็ชรเจริญ
      25 April, 2021 21:30