ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดเทียนดัด หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2478 เดิมใช้ศาลาการเปรียญของวัด เป็นที่เรียน ต่อมาพระยาอนุรัตน์ นฤผดุง นายอำเภอสามพรานร่วมด้วย พระอธิการผล(พระครูอาทรพิทยาคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนดัด
และนายเติม วรรณดิลก(ศึกษาธิการอำเภอ) พร้อมด้วยราษฎร พ่อค้า คหบดี ครู และ นักเรียน
ได้ร่วมกันหาเงินลงมือปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2482 โดยใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,875.34 บาท ซึ่งร่วมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย 800 บาท เป็นอาคารเรียน แบบ ป.02 จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง เสาล่าง เทคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ เสาไม้ยาง ขื่อบนและพื้นใช้ไม้เต็ง ไม้ตะแบก ฝา เพดานใช้ไม้ยาง โรงเรียนหลังนี้มีขนาดกว้าง 8.10 x30.14 ม. มุขกลางยื่น 4 เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางด้านตะวันตกของวัด ปี พ.ศ. 2519 ท่านพระครูอาทรพิทยาคุณ (ผล) อดีตเจ้าอาวาส และพระครูมนูญกิจจานุวัตร(แสวง) อดีตรองเจ้าอาวาส
ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาได้ขออาคารแบบ 017 ดัดแปลงบันได 2 ข้าง 10 ห้องเรียน ด้วยงบพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด760,000 บาท โดยทางวัดรับเหมาเองและก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่ ่ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน การได้รับงบพิเศษสร้างอาคารนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชูสง่า ฤทธิประสาท อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และนายนนท์ วรรักษา อดีตส.ส. จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการได้ให้ชื่ออาคารว่า “อาทรฤทธิประสาท”
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณ มีอาคารประกอบคือบ้านพักครู 2 หลัง
สุขา 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ทางวัดได้จัดก่อกำแพงกั้นเป็นคอนกรีตแบ่งเขต มีการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2524–2527
ต่อมา พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติรื้ออาคารหลังที่ 1 (ป.02) ซึ่งสร้างมา 48 ปี ชำรุดทรุดโทรมมาก และทางราชการอนุมัติให้รื้อถอนในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาฯ ได้ไปขอความอนุเคราะห์จาก
นายชาญ แต้มคงคา ผู้จัดการโรงงานลูกกวาดเม่งเช้ง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 พร้อมทำถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนตลอดแนว ถมสนาม ทำเสาธง สนามเด็กเล่น คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านกว่าบาท ได้เปิดอาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2535 และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้ชื่ออาคารว่า "ชาญพิทยาประชารังสรร"
ปี พ.ศ. 2535 อาคารเรียนไม่เพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น นายวิลัย ซิ้มเจริญ ประธานกรรมการศึกษา นายเกษม บุญประคอง กำนันตำบลบ้านใหม่ สมัยนั้น และอ.วาสนา รุ่งสฤษศักดิ์ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น ไปขอความอนุเคราะห์จาก นายชาญ แต้มคงคา ร่วมกับประชาชน บริษัท ห้างร้าน โรงงานต่างๆ ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ พิเศษ 2/28 จำนวน 18 ห้องเรียน และสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม สร้างเขื่อนตามแนว ตลิ่งแม่น้ำ ท่าจีน สิ้นเงินงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท เปิดอาคารเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้าง ส้วม แบบ สปช. 601/26 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 90,900 บาท ซึ่งไม่เพียงพอจึงของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเทียนดัด เพิ่มเติมอีก จำนวน 30,000 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 นายไพรวัลย์ กวยรักษา นายกเทศบาลมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้ลงนามรับถ่ายโอนโรงเรียนวัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) กับนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีนายสุรพงษ์ อริยวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทียนดัด นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ นางทัสสนา ปัญญาสาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นางเสาวลักษณ์ ไพศาลสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทียนดัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ต่อมานายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้ลงนามเปลี่ยนโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด"
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท เรืองศิริ จำกัด ซึ่งชนะการประมูลสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ได้นำรถแทรคเตอร์มาปรับพื้นที่ และวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 คนงานเริ่มตอกเสาเข็มเสาแรก อาคารหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 21 ล้านบาทเศษ มีความสูง 4 ชั้น 24 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2557 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นสองใช้เป็นห้องเรียนหรือห้องประชุมได้ ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร