วัน เดือน ปี

              เรื่อง

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ [ Download ]

4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ Download ]

1 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2562 [ Download ]

29 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อการศึกษา [ Download ]

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1-3 [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการสานสัมพันธ์ป้ายไวนิลกรอบไม้ [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา [ ดาวน์โหลไฟล์ ]

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโครงการเปิดโลกอนุบาล(Project Approach) ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

 

ประกาศกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา ( ดาวน์โหลดไฟล์ )

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสเข้าค่ายลูกเสือ) [ ดาวน์โหลด ]

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสี) [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด [ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

 

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

 

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

 

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ]

 

บัญชีรายการซื้อหนังสือเรียน [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์เวิร์ด ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน [ ดาวน์โหลดเอกสาไฟล์ PDF ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [ ดาวน์โหลดไฟล์ HTML ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ Word ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]

 

สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION [ ดาวน์โหลดไฟล์ HTML ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ Word ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ PDF ]

 

ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2559 [ HTML ]

 
         

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร 02-4290777 โทรสาร 02-4290777 กด 104

All Right reserved