ประกาศ  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียน
  โดยวิธีสอบราคา
          ด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน  ๕๓๖   คน ตั้งแต่วันที่ ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๖๐  จำนวน  ๙๗  วัน 
          ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๓๙,๘๔๐  บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว     
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล  ๑    วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)   ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ในการสอบราคาครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ  ระหว่างเวลา  ๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และระหว่างวันที่  ๗  ตุลาคม  ถึง  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙     ในวันราชการ  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ยื่นซอง ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐ บาท ได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ระหว่างวันที่  ๖  ตุลาคม  ถึง  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ใน วันราชการ  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๒๔๒๙-๐๗๗-๗  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.td.ac.th  ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด  และ  www.omyai.go.th/mayornews.html ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เดือนตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๙
                                                        เสาวลักษณ์ อินแสน 
                                                      ( นางเสาวลักษณ์   อินแสน )
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
         
         
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ ๑ / ๒๕๖๐
การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียน
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่  ๕  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน  ๕๓๖  คน ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐   จำนวน  ๙๗  วัน  
                   ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๓๙,๘๔๐  บาท ( หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                    ๑.๑   แบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑.๒   แบบใบเสนอราคา
          ๑.๓   แบบสัญญาจ้าง
                    ๑.๔   แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
                    ๑.๕   บทนิยาม
                             (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                             (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร
                              (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                             (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
.   หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
          (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

-๒-
นิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา   หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อ
(๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖(๑)

๓.๒   ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                   (๑)   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
                   (๒)   บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดย
แยกคนละซองกับใบเสนอราคา

.   การเสนอราคา
๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยน แปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                   ๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัว หนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......๑๐๐.…วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ...๙๗....วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๑ / ๒๕๖๐ ยื่นโดยตรงต่อ  เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และระหว่างวันที่

๖ – ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ในวันราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ยื่นซอง  ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น   
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม  ข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ   จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ     ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    ในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐   น.  เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ- 
ราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

                    ๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒   หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูก
ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา    ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน เท่านั้น
๕.๓   โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
 (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน
 (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

 (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ
มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
 (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
๕.๔    ในการตัดสินการสอบราคา    หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕  โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียน เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได้รับ การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕      โรงเรียน มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา   ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕  และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน  ภายใน....๓....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ...๕....ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้      
๖.๑   เงินสด
๖.๒   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา   หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
๖.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ๑.๔
๖.๔   หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจ  ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย   ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลักประกัน นี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  จำนวน  ๙  งวด

     งวดที่ ๑  โรงเรียน จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๒๖ ตุลาคม  – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๕  วัน  ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
    งวดที่ ๒  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๑ วัน  ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                        งวดที่ ๓  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๙ วัน  ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                         งวดที่ ๔  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๑๑  วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                         งวดที่ ๕  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๑๕   มกราคม  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๘  วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
    งวดที่ ๖  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๑ วันตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                         งวดที่ ๗  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๐ วันตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                         งวดที่ ๘  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๙ วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

งวดที่ ๙  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๑๓ วัน
ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
๘. อัตราค่าปรับ
                    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-…เดือน…-…ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียน ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
      ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการอาหารกลางวัน)  
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  โรงเรียน  ได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๓๙,๘๔๐  บาท ( หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพัน  แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

                ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
      (๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
      (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย    ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
      (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖   โรงเรียน จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔   โรงเรียน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                                                                     โรงเรียนเทศบาล วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
                                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 

บทนิยาม
                        "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในคราวเดียวกัน
                   การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้าง
ต้น  ได้แก่การที่บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกล่าว  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้
                   (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน  ในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจ  หรือสามารถ
ใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย   ที่เสนอ
ราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

  1.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน

ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด   หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัด   เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด   หรือบริษัท
มหาชนจำกัด    อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
                   คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนด สำหรับกิจการบางประเภท  หรือบางขนาด

  1.  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร   หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง   เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในการสอบราคาครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน
                   การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส  หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒)  หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
                   ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี   และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง   ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
                   "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม"  หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง  หรือ
หลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน   หรือโดยการให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้   เรียก   รับ   หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   หรือใช้กำลังประทุษร้าย   หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต   ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

         
 
         

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทร 02-4290777 โทรสาร 02-4290777 กด 104

All Right reserved