ข้อมูลทั่วไป
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  ๑ / ๒๕๕๙
การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียน
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน  ๕๕๑  คน ตั้งแต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙   จำนวน  ๙๗  วัน

ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๖๘,๙๔๐  บาท ( หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
   ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
   ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
   ๑.๕ บทนิยาม
       (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
       (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
       (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
       (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
    ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
    ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา   หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
     (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
     (๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖(๑

๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
     (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
     (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดย
แยกคนละซองกับใบเสนอราคา

. การเสนอราคา
    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยน แปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัว หนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า......๑๐๕.…วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ...๙๗....วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
    ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
    ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๑ / ๒๕๕๙ ยื่นโดยตรงต่อ  เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ในวันราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ยื่นซอง  ณ  ฝ่ายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

     เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น   
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม  ข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ     ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องข้างบันไดด้านทิศเหนือ  ชั้น ๔  ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    ในวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐   น.  เป็นต้นไป

     การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
     ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
     ๕.๒ หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูก
ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา    ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน เท่านั้น
     ๕.๓ โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน
          (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
          (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ
มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
          (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
     ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา    หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
     ๕.๕ โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียน เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
     ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได้รับ การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕      โรงเรียน มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา   ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕  และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน ภายใน.วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ...๕....ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้      
     ๖.๑ เงินสด
     ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา   หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
     ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ๑.๔
     ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์    และประกอบธุรกิจ  ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
     ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย   ซึ่งได้ไปจดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลักประกัน นี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
     ๗.๑  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  จำนวน  ๑๐  งวด
            งวดที่ ๑  โรงเรียน จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๕  วัน
ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๒  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๐ วันตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๓  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๑ วัน  ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๔  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๙  วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๕  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๘  วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๖  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๐ วันตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๗  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน ๑๐ วันตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๘  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๑๑ วัน ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๙  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๙ วัน
ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
            งวดที่ ๑๐  โรงเรียนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  ๑ –  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙   เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นจำนวน  ๑๔  วัน
ตามที่โรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้  ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๘. อัตราค่าปรับ
          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-…เดือน…-…ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียน ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
      ๑๐.๑  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการอาหารกลางวัน)  

            การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  โรงเรียน  ได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๖๘,๙๔๐  บาท ( หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพัน  เก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
      ๑๐.๒ เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
      (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
      (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย    ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
      (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
      ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา   หรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ ๖   โรงเรียน จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๑๐.๔ โรงเรียน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงเรียนเทศบาล วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 

longdoobaa@gmail.com