นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 

 
 
รับโอนย้ายครูเอกประถม เอกภาษาไทย เอกคอมพิวเตอร์ และเอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่กองการศึกษาเทศบาลอ้อมใหญ่ ในวันเวลาราชการ
นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดหล
[ อ่านต่อ ] 
คณะผู้นิเทศ Smart Trainner ได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอน
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
[ อ่านต่อ ]
อบรมตามโครงการ STEM EDUCATION
โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สะเต็มศึกษา
[ อ่านต่อ ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำคณะครูและนักเรียนเวียนเทียนรอบพระเจดีย์วัดเทียนดัด
[ อ่านต่อ ]
เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2560
[ อ่านต่อ ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝ่ายวิชาการได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์  อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด อ่านประกาศระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ อ่านต่อ ]
นายจักรพันธ์ พึ่งพันธ์ ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด กล่าวรางานต่อประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักกรีฑา
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล  รอดรัตนาทูล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  เป็นประธานร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล  รอดรัตนาทูล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวนำปฏิญาณตน และพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
d
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวคำถวายปฏิญาณ
[ อ่านต่อ ]
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       
17 May, 2017 22:28        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

สร้างสรรค์โดย : กุลวิณ ฐานะกอง