นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

 
โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้คณะครูเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[ อ่านต่อ ]
นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
[ อ่านต่อ ]
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
[ อ่านต่อ ]
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย มีทั้งภาคเช้า และภาคกลางคืน
[ อ่านต่อ ]
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ ได้มาให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝากแก่นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
[ อ่านต่อ ]
นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  [ อ่านต่อ ] 
s
นางเสาวลักษณ์  อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปทัศนนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
[ อ่านต่อ ]
 
 

[ หน้าถัดไป >>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
 
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
     
11 December, 2017 11:10        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง