นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ คณะบริหาร และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะบริหาร เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ซึ่งกิจกรรมนี้เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นหลายปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ที่จบการศึกษา และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นได้มอบใบประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เพื่อนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการนักเรียนที่ช่วยงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2561
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานใหม่ 3 มาตรฐาน และได้มอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ คศ. 2 จำนวน 4 ราย และได้วิทยฐานะ คศ.3 จำนวน 3 ราย
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะครู
[ ชมภาพ ]
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมซุ้มการแสดงผลงานของช่วงชั้นต่างๆ สำหรับปีนี้จัดตามแนวคิด "สี่ภาครวมใจ หนึ่งในเทียนดัด" นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตวิชาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อได้เวลาอันสมควรและคณะเดินทางกลับ
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนระดับวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

14 April, 2019 21:12 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง