นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 62
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมซุ้มการแสดงผลงานของช่วงชั้นต่างๆ สำหรับปีนี้จัดตามแนวคิด "สี่ภาครวมใจ หนึ่งในเทียนดัด" นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตวิชาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อได้เวลาอันสมควรและคณะเดินทางกลับ
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนระดับวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนทุกช่วงชั้น ไปเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันาเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และจังหวัดเพชรบุรี
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการครูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรภายในชุมชน ทำลูกประคบและการบริหารร่างกายด้วยทางมะพร้าว
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในปีการศึกษา 2562 และจะมีการทดลองงานตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2561 เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

19 March, 2019 14:07 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง