นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s
ผลการประกวดทักษะทางวิชาการ

    > ปีการศึกษา 2562
   
> ปีการศึกษา 2561
    > ปีการศึกษา 2560
    > ปีการศึกษา 2559
   
> ปีการศึกษา 2558

 
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครูนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ ที่จังหวัดกาญจนบุรี "เมืองกาญจน์วิชาการ '61" ซึ่งการแขงขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561
[ ผลการแข่งขัน ]
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ งานเมืองกาญจน์วิชาการ '61 เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ห้องทำงาน ในการนี้นายกฯ ได้ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาล และอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม เช่นองค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดน้ำดอนหวาย นักเรียนไปทัศนศึกษา จำนวน 184 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกมะลิ และนำกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(การคิดวิเคราะห์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.เด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรการอบรม
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษา(โครงการพาหนูสู่โลกกว้างททางปัญญา) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต คลอง 6 จ.ปทุมธานี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 186 คน ครูควบคุม 13 คน ทางพิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรม !) ประดิษฐ์นุ่นลอย 2) ไข่โดดร่ม 3) ชมหอดูดาว 4) Sci Show
[ ชมภาพทั้งหมด ]
o
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ พุทธมณฑล (แบบไม่พักค้างคืน) ในลักษณะ Walk Rally ไปตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ในพุทธมณฑล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 147 คน ครูควบคุม 6 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพุทธมณฑล ในการจัดหาพระวิทยากร
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

21 August, 2018 11:11
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง