นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันที่4 ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน
[ชมภาพ]
วันที่ 1ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ ในการนี้ได้เชิญตัวแทนตำรวจจากสภ.สามพราน มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
[ชมภาพ]
วันที่29 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้มีความตั้งใจในการทำข้อสอบ และเข้าตรวจเยี่ยมการสอบ
[ชมภาพ]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี คุณนายพลอยชมพู รอดรัตนาทูล ภรรยาท่านนายกเทศมนตรี นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรี นายวันชัย ธวัชพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายเทอดศักดิ์ รอดรัตนาทูล เลขานุการนายกเทศมนตรี ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้มาร่วมแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกเทศมนตรีในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด และมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับท่านนายกเทศมนตรี จากนั้นท่านนายกเทศมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะครูและนักเรียน
[ชมภาพ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 62
นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และว่าที่ร้อยตรี ณภัทร วรรธกวิมล รองปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เพื่อมอบหมายนโยบาย ชี้แจง และรับฟังปัญหาของคณะครู รวมทั้งการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ให้มีความก้าวหน้า จากการติดตามผลงานของโรงเรียน ท่านปลัดฯ ชื่นชมที่คณะครูร่วมกันสร้างผลงานล่าสุดในการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ร่วมกันรักษาเกียรติยศชื่อเสียงให้คงอยู่ต่อไป
[ชมภาพ]
วันที่11 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ยังคงสืบต่อไป ในการนี้โรงเรียนให้คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกระทง และจัดหาปลา เพื่อนำมาจำหน่ายในงาน
[ชมภาพ]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานประจำปีวัดเทียนดัด ประจำปี 2562 โดยมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา และยังมีวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด มาให้ความบันเทิงกับผู้มาเยี่ยมชมงานประจำปีของวัดเทียนดัดแห่งนี้
[ชมภาพ]
วันที่9 พฤศจิกายน 62
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง "นครปฐมเกมส์ 2019" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด และคณะครู นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้
ด.ช.ภัทรพงศ์ ศรีตองอ่อน ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขัน หมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ด.ช.วัชรากร มาตตะโก
ได้เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
[ชมภาพ]
วันที่8 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คุณครูนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์ และคุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเรียนรู้การทำกระทงขนมปัง ณ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ เนื่องจากกระทง ขนมปัง สามารถย่อยสลายทางธรรมชาติได้ง่าย มีรูปทรงที่สวยงาม น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ดี และที่สำคัญยังเป็นอาหารให้ปลาในแหล่งน้ำได้อีก ดังนั้น การใช้กระทงจากขนมปัง นอกจากจะเป็นการทำบุญด้วยการให้อาหารปลาแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
[ชมภาพ]
วันที่3 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด ประจำปี 2562 มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
[ชมภาพ]
วันที่ 18 ตุลาคม 62
ในวันที่ 17-18 ต.ค. 62 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ได้ร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด อยู่ในอันดับที่20 จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 18 รายการ ดังนี้
13 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
และเข้าร่วม 2 รายการ
[ชมภาพ]
วันที่13 ตุลาคม 62
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง
[ชมภาพ]
วันที่ 7 ตุลาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยกำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้กำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
[ชมภาพ]
วันที่ 24 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วย นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มอปท. สังกัด สพป. นครปฐมเขต2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 5 รายการ ดังนี้ คัดลายมือภาษาไทยป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ คัดลายมือภาษาไทย ป.4-6ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 มารยาทไทย ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 และวาดภาพระบายสี ป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
ตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)นำโดยนางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
นายแพทย์ ดร.วสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน
มามอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล และตรวจสุขภาพให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
[ชมภาพ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
ใบประกอบวิชาชีพ KSP e-Service
ใบประกอบวิชาชีพ KSP School
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

5 December, 2019 19:16 -ปรับปรุง
 

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : TD-Admin