นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

 

 
วันที่ 18-20 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ตัวแทนครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรี
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 12 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารจัดให้กับเด็กในเขตบริการ และตำบลใกล้เคียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 11 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ปี 2562 และมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีเทียนดัด และเด็กดีเรียนเก่ง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี  โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันเดินตัวหนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เสร็จแล้วประธานฯมอบเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะ เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะนายกเทศมนตรีฯเดินทางกลับ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครู บุคลากรเข้ารับการอบรมการเจียนแผนการสอน ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
[ ชมภาพการอบรม ]
[ ชมภาพการศึกษาดูงาน ]
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเรียนทุกช่วงชั้น ทำพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561
[ ชมภาพถวายราชสดุดี ]
[ ชมภาพบำเพ็ญประโยชน์ ]
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมี นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
[ ชมภาพที่เทศบาล ] [ ที่เพชรบุรี ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ลอยกระทง วัดเทียนดัด ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของวัด ในการนี้โรงเรียนให้นักเรียนทำกระทงคนละ 1 กระทง เพื่อนำมาวางจำหน่าย และจัดหาปลามาจำหน่ายด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

20 January, 2019 1:33 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง