วิสัยทัศน์ : นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง บุคลากรได้รับการพัฒนา โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน