นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันที่ 10 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 62 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรม
[ ชมภาพ ]
วันที่ 3 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 62 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม
[ ชมภาพ ]
วันที่ 27 มิถุนายน 62
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน อนามัยในช่องปาก และให้การตรวจฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
[ ชมภาพ ]
วันที่ 18 มิถุนายน 62
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธิตการดับอัคคีภัย โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดับไฟ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธวัชพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 13 มถุนายนิ 62
โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป
[ ชมภาพ ]
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คณะครูช่วงชั้นที่ ๒ นำนักเรียนจำนวน 130 คน ครูควบคุม 6 คน ไปศึกษาดูงานกับกองสวัสดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
[ ชมภาพ ]
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน ในการนี้ได้เชิญตัวแทนจาก ร.พ.สต.บ้านใหม่ และตัวแทนตำรวจจาก สภ.สามพราน มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูทุกช่วงชั้น นำนักเรียนไปเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันวิสาขบูชา อันเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และคณะครูจากโรงเรียนเทสบาล ๑ วัดเทียนดัด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ เข้าอบรม ก่อนจะไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 9 พ.ค. ] [ 10 พ.ค. ] [ 11 พ.ค. ]
วันพุธที่ 24 เมษายน 62
เทศบาลตำบลอ้อมใหญจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาล ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป มีคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันอังคารที่ 16 เมษายน 62
วัดเทียนดัดจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ คณะบริหาร และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

15 July, 2019 10:24 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง