นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558
d  <> ปีการศึกษา  2557
d  <> ปีการศึกษา  2556

 

 
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเรียนทุกช่วงชั้น ทำพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561
[ ชมภาพถวายราชสดุดี ]
[ ชมภาพบำเพ็ญประโยชน์ ]
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมี นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
[ ชมภาพที่เทศบาล ] [ ที่เพชรบุรี ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ลอยกระทง วัดเทียนดัด ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของวัด ในการนี้โรงเรียนให้นักเรียนทำกระทงคนละ 1 กระทง เพื่อนำมาวางจำหน่าย และจัดหาปลามาจำหน่ายด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 ในการนี้ได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ และตำรวจจาก สภ.สามพรานมาร่วมประชุม เพื่อประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง การใช้บริการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังบุตรหลานให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สามพราน ที่เข้ามาประสานงานตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูและบุคลากรไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทียนดัด ประจำปี 2561 มี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีต ส.ส.นครปฐม เขต 2 ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พุทธศาสนิกชนไปร่วมเป็นจำนวนมาก
( ถ่ายภาพโดย Thawanyarat Thanathumpanon )
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2561
โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ราย ได้แก่ครูกุลวิณ ถานะกอง และ ครูพวงแก้ว โคจรานนท์ โดยในภาคเช้าเป็นการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำอวยพร ภาคค่ำมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของคณะครูและมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียณ
[ ภาคเช้า ]
[ ภาคค่ำ ]
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่จะมาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

9 December, 2018 0:28 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง