นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และ ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในปีการศึกษา 2561 และจะมีการทดลองงานตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2560 เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายมงคล โปยขุนทด นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับคณะครูและรับมอบนโยบายจากกองการศึกษา
มาแจ้งแก่คณะครูเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้โซเชียลมีเดีย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
คุณนายพลอยชมพู รอดรัจนาทูล และ คุณมาเรียม ลีรุ่งนาวารัตน์ ตัวแทนเหล่ากาชาดนครปฐม สภากาชาดไทย ได้มามอบทุน
การสึกษาและเครื่องแต่งกายแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนโรงเรียน เทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการสาธิตการเลือกตั้ง ประธานกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ตำรวจครูแดร์(DARE) จาก สภ.สามพราน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธยาเสพติดทุกชนิด
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป >>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

13 February, 2018 14:37  
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง