นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และคณะครูจากโรงเรียนเทสบาล ๑ วัดเทียนดัด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ เข้าอบรม ก่อนจะไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 9 พ.ค. ] [ 10 พ.ค. ] [ 11 พ.ค. ]
วันพุธที่ 24 เมษายน 62
เทศบาลตำบลอ้อมใหญจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาล ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป มีคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันอังคารที่ 16 เมษายน 62
วัดเทียนดัดจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ คณะบริหาร และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะบริหาร เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ซึ่งกิจกรรมนี้เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นหลายปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ที่จบการศึกษา และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นได้มอบใบประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เพื่อนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการนักเรียนที่ช่วยงานกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 2561
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานใหม่ 3 มาตรฐาน และได้มอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ คศ. 2 จำนวน 4 ราย และได้วิทยฐานะ คศ.3 จำนวน 3 ราย
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

13 May, 2019 0:08 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง