นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
 คำนวณภาษี ภ.ง.ด.91
โปรแกรมคำนวณภาษี (Download)
วันพุธที่ 16 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรถน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์วัดเทียนดัด และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด มีประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ผู้นำชุมชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 13 เม.ย. 61
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว พระภิกษุสงฆ์-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ และคณะฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตตำบลอ้อมใหญ่ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ไปร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี เป็นประธานฯ
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพุธที่ 28 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูปรับปรุงหลักสถานศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 1239/2560 ลว 17 ส.ค.60
และตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูจัดทำสรุปมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61
นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560
ในการนี้ นายวันชัย ธวัชพันธ์ และนางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้อำนวยการกองฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 16 มี.ค. 61
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูสุมารีย์ สวนเวียง ในโอกาสที่จะขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป >>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

17 April, 2018 16:28
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง