นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันที่ 9 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 62
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้น 1-2-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูํนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวไทย - นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 31 กรกฎาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
[ ชมภาพ ]
วันที่ 26 กรกฎาคม 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 62 และเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด โดยมีนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียนได้ให้การต้อนรับ
[ ชมภาพ ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.1-3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา ปีการศึกษา 2562
[ ชมภาพ ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ไม่ค้างคืน) ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
[ ชมภาพ ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 62
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆ พนักงาน ลูกจ้าง และโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมใจกันนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดในเขตเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการฯผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันที่ 10 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 62 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรม
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
ใบประกอบวิชาชีพ KSP e-Service
ใบประกอบวิชาชีพ KSP School
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

9 August, 2019 15:21 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง