นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

 

 
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการครูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรภายในชุมชน ทำลูกประคบและการบริหารร่างกายด้วยทางมะพร้าว
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
งานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานในปีการศึกษา 2562 และจะมีการทดลองงานตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2561 เพื่อให้แต่ละคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ตำรวจครูแดร์(DARE) จาก สภ.สามพราน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธยาเสพติดทุกชนิด
[ ชมภาพ ]
วันที่ 31 มกราคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน ตแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[ ชมภาพ ]
วันที่ 23 มกราคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2-3 นำลูกเสือ-เนตรนารีไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
[ มัธยม ]
[ ประถม ]
วันที่ 18 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ฝ่ายแนะแนวจัดบริการแนะแนว ให้กับนักเรียนที่จะจบชั้น ม.3 โดยเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาให้การแนะแนว
[ ชมภาพ ]
วันที่ 18-20 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ตัวแทนครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนไปร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรี
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 12 มกรวาคม 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารจัดให้กับเด็กในเขตบริการ และตำบลใกล้เคียง
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

13 February, 2019 13:45 -ปรับปรุง
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง