วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด